آثارآثار مكتوب

۱- شاهنامه حقیقت (حق‌الحقایق) (به نظم فارسی)

۲- كوچِ تاریخ (نظم كردی)

۳- مختصر از كوچِ تاریخ (نظم كردی)

۴- گلشنِ داد (نظم فارسی)

۵- اصولات (نظم كردی)

۶- فرقان‌الاخبار (نثر فارسی)

۷- فرقان‌المقدس (نثر فارسی)

۸- ضیاءالقلوب (نثر فارسی)

۹- جاودان سَرا (نثر فارسی)

۱۰- پندیات (به نظم كردی، و به نظم و نثر فارسی)

۱۱- بیانات و پیش‌بینیِ وقایع (به نظم كردی، به نظم و نثر فارسی)

۱۲- مناجات (به نظم كردی، به نظم و نثر فارسی)

۱۳- جذبیات (به نظم كردی، به نظم و نثر فارسی)

۱۴- مجموعه رسالات (نثر فارسی)

۱۵- نامه‌جات (به نظم كردی، به نظم و نثر فارسی)

۱۶- جُنگ اشعار كردی و فارسی (نظم كردی و فارسی)

۱۷- كاشف ا‌لاسرار (نثر فارسی)

۱۸- مثنوی (نظم فارسی)

۱۹- مثنوی (نظم كردی)

۲۰- خطابه‌ها (نظم كردی)