برای مطالعه۱- شاهنامه حقیقت (حق‌الحقایق)

۲- آثارالحق (دو جلد)

۳- برهان‌الحق

۴- معرفت‌الروح

۵- وب‌سایت رسمی استاد الهی

۶- وب‌سایت رسمی مَلَك‌جان نعمتی