آثاركوچ تاریخ یا كوچ حقیقت

كوچ تاریخ یا كوچ حقیقت از تصنیفات كُردی حاج نعمت‌الله مكری جیحون‌آبادی است. این كتاب دارای ۳۴۱ صفحه با ۹۲۶۵ بیت شعر است كه در سال ۱۲۸۹ شمسی سروده شده است.

موضوع اصلی كتاب، مانند شاهنامه حقیقت، گردش مظهرات از ابتدای عالم تا زمان تصنیف آن در بهمن ۱۲۸۹ شمسی است. بنا بر شیوه‌ی خاص خود، ضمن بیان موضوع اصلی، مؤلف به مطالب دیگری نیز می‌پردازد تا خواننده درك بیشتری از موضوع پیدا كند. در اینجا، برای توضیح گردش مظهرات در دنیا، ابتدا شرح خلقت را می‌آورد كه چگونه خداوند جبرئیل را خلق كرد و او را آموزش داد، سپس دیگر ملائك مقرب را آفریده و پس از آن گردش ایام را ایجاد كرد. در اینجا گوینده به خلقت بشر و رانده شدنش از بهشت می‌پردازد، اما قبل از آن، از جان و بنی‌جان و داستان‌های مربوط به آنان از جمله ابلیس و رانده شدنش می‌گوید. سپس به گسترش نسل بشر، و به تبع آن گردش مظهرات نیكان و خبیثان، از ابتدای عالم تا زمان كتابت این رساله اشاره می‌كند.

به طور كلی، حاج نعمت‌الله همواره در كتاب‌ها و رسائلش در كنار مطلب اصلی به این پنج موضوع می‌پردازد: اصول، پند و نصیحت، اخبار، پیش بینی آینده، و سرانجام دین. در این كتاب نیز به پاره‌ای وقایع تاریخی، دینی و مذهبی، شرح خلقت، شرح احوالات خود و فرزندانش، اشاره به خاندان نو، شرط و اقرار، پند و نصیحت در باب دینداری و حق‌پرستی و دوری از هوا و هوس دنیا، و همچنین به موضوع ظهور، و بیان چند پیشگویی و ... می‌پردازد. ضمناً اشاره دارد كه گفته‌هایش مبتنی بر شنیده‌هایش از حق است، نه از روی درس ظاهر.

در ضمن بیان مطالب، به معرفی فرقان‌الاخبار نیز می‌پردازد. درباره‌ی فرقان‌الاخبار می‌گوید هرآنچه را كه از گذشته و آینده، شرط و اقرار، خوب و بد، اصل و فرع حقیقت، جزء و كل است به منظور حجت دین در این كتاب نوشته و مطالب آن تا یوم پسین منسوخ نمی‌شود.