آثارگلشن داد

رساله‌ی گلشن داد به شعر فارسی است كه در ۱۷۰ بند و هر بند در ۱۴ بیت شعر سروده شده است. درپایان هر بند، این دو بیت تكرار می‌شود:

که تویی در همه صفات جلی
ذات الله و صورت است علی

بارالها به حقِ دینِ مُبین
عفو کن جرم مجرم مسکین

موضوع اصلی رساله‌ی ۱۶۴ صفحه‌ای گلشن داد شرح و بیان ۲۸ مقام معنوی (هفتن، هفتوان، هفت سردار و هفت نفر اهل قول) و نقش هریك از آنان در دوران‌های مختلف و تأثیر هر یك بر اداره‌ی عالم است. حاج نعمت‌الله معتقد است گردش عالم به این ۲۸ تن سپرده شده كه از این تعداد، ۲۴ مرد و ۴ زن هستند.

در این رساله حاج نعمت‌الله به موضوعاتی همچون سلطان اسحاق، ۲۸ مرد حق، خلقت سایر هفتن، داستان درخواست یاران بر آمدن ذات حق در زمین و شرایط ظهور حق، داستان خلقت زمین و آسمان و موجودات، و ... می‌پردازد. او ضمن بیان موضوع اصلی، بر اساس سبك و سیاق نگارشش به موضوعاتی همچون مراتب شریعت، طریقت، معرفت و حقیقت، در توصیف احوال مؤلف، شرح خاندان‌های اهل حق، وعده‌ی ظهور حق و خاندان دوازدهم، اثرات و نشانه‌های ظهور، اصول و فروع، اوامر و نواهی دین حقیقت، نور و ظلمت، هشت انجمن حقیقت و ... نیز اشاراتی دارد. این رساله نیز خالی از پند و نصایح و مناجات نیست.