آثاراصولات

كتاب اصولات، یكی از تصنیفات منظوم حاج نعمت‌الله است كه در ۴۹۳ صفحه به كُردی سروده شده است. كتاب شامل شرح اركان و احكام اختصاصی اهل‌حق به همراه پند و موعظه و نصیحت، و مناجات است. حاج نعمت‌الله قالب شعر را برای بیان احكام و مراسم آئینی این مرام انتخاب كرده است. شاید یكی از دلایل انتخاب نظم برای بیان آئین‌ها، یادگیری آسان شعر نسبت به نثر باشد تا جماعت اهل حق آنها را به سهولت فراگیرند و بكار ببندند.

كتاب دارای چهار بخش است: بخش اول، به موضوعاتی همچون اصول دین، نذورات، كردار، واجبات و مستحبات مرام اهل حق اختصاص یافته. بخش دوم، شامل پند و موعظه، اوامر و نواهی اهل حق است. بخش سوم، به اخبار گذشته و آینده اختصاص یافته؛ و بخش چهارم شامل مناجات‌های مختلف به درگاه قاضی الحاجات است.

حاج نعمت‌الله علت تألیف كتاب را آگاه ساختن دوستان از اوامر و نواهی حق بیان می‌كند و این كه كتاب را به امر حق و به منظور رفع اختلافات بین جماعت اهل حق بر سر آداب و اركانشان نوشته تا اركان صحیح را بیاموزند و اختلاف‌ها را از میان بردارند. حاج نعمت‌الله تأكید می‌كند كه حقیقت به صداقت است، هر كس صدق داشت به مقصود می‌رسد.

مؤلف علاوه بر گفتن احكام اهل حق، در این كتاب، مقدار معتنابهی پند و نصیحت و موعظه و مناجات دارد. علاوه بر آن، به موضوعاتی از قبیل صورت دعای شب، حساب و كتاب آخرت، شرح و توصیف بزرگان اهل حق خاصه هفتن و هفتوانه، درباره‌ی ستارگان، سال و ماه و هفته و روز، گله از دست قوم، شرح خلقت، شرحی از احوال خود، پیش‌بینی، پیش‌گویی، درباره ظهور، و ... نیز می‌پردازد.  

  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription