آثارجاودان سرا

رساله‌ی جاودان سرا به نثر روان و ساده‌ی فارسی در ۱۰۰ صفحه نگاشته شده است. این رساله در بیان اركان، آداب و رسوم و آئین‌های ویژه‌ی اهل حق است. شیوایی قلم و ساده‌نویسی حاج نعمت‌الله در این رساله سبب می‌شود که خواننده به آسانی مطالب آن را دریابد و دنبال کند. یک چنین نکته‌ای در مورد بقیه‌ی آثار فارسی حاج نعمت‌الله صادق است، و امری است آشکار.

جاودان سرا شامل ۲۵ باب است و در هر باب شرح موضوعی از موضوعات ویژه‌ی اهل‌حق آمده است که بخشی از آنها عبارتند از: مظهریت، دونادون، ۳۲ جزء بودن قرآن، سر سپردن، جم و ذكر، روزه، شارب و ... .

مؤلف سبب تحریر این رساله را اینگونه بیان می‌كند: « ... چون بعضی اشخاص معتبر و با معرفت كه آبا اجداد آنها از طایفه اهل حقیقت بوده‌اند ... از دین مبین حقیقت متشكی می‌شوند ... این بنده‌ی حقیر كه حاج نعمت‌الله هستم ... محض رفع تشكیكات قلب‌های دوستان حقیقی، به فرمان روح‌القدس، ... چندین دلایل قدسی ... بیان نموده كه دوستان ... بخوانند و ... تصدیق بنمایند و دوباره بازگشت به سوی حق بنمایند و سررشته‌ی دین مبین حقیقت را به دست بگیرند ... ». « ... به فرمان حضرت شاه اولیا ... مأمور شده‌ام كه قانون و رسومات دین حقیقت را از اصول و فروع ... به زبان فارسی بیان نمایم ... »

حاج نعمت‌الله، معتقد است هیچ مذهب و ملتی خالی از حقیقت نیست و نباید هیچ‌یك از آنها را رد كرد. می‌گوید شیوه‌ی حق‌شناسی این است كه فرد، همه‌ی ملت‌ها و مذهب‌ها را خوب بداند و كسی را رد نكند. او عقیده داشت كه اصل دین در همه‌ی ادیان یكی است، این فروعات‌اند كه تغییر می‌كنند. و در پایان تأكید دارد بر این كه هركس علی(ع) را بشناسد، خدا را شناخته است؛ و هركس نفس خود را بشناسد، یعنی وجود خود را پاك كند، ذره‌ای از ذات علی در قلب او می‌تابد.

  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription