سلطان اسحاق

گرچه طبق متون مقدس اهل حق، اندیشه‌های بنیادین این مرام از قال الست به ربكم وجود داشته، ولی مؤسس رسمی آن سلطان اسحاق یا سلطان سهاك، معروف به صاحب‌كرم است كه در قرن هفتم هجری در كردستان می‌زیسته است. نسب سلطان اسحاق به امام موسی كاظم (ع) می‌رسد. پدرش معروف به شیخ عیسی و مادرش خاتون دایراك است. بعد از فوت شیخ عیسی، به علت مخالفت برادرانش، از برزنجه به قریه‌ی شیخان در كردستان ایران هجرت كرد. محل فوتش نیز همان مكان است. او كه دارای مقام مظهریت است، مرام اهل حق را بر اساس بیابست پردیوری در مرتبه‌ی حقیقت بنا نهاد. زندگانی سلطان اسحاق به انزوا و به دور از قال و غوغا در زادگاهش، كردستان، سپری شد و فقط معدودی اشخاص حق جو درك حضور او كردند. در زمان او مسلك اهل حق رواج یافت و رسمیت پیدا كرد و قانون و اركان آن آشكار گردید. (برای مطالعه‌ی بیشتر به كتاب برهان‌الحق مراجعه شود)