زندگی‌نامهنَسَب نامه

نَسَب معنوی حاج نعمت‌الله به قرن هفتم هجری،‌ به حسین بگ جلد،‌ پدر خاتون دایراک،‌ ملقب به خاتون رضبار می‌رسد و از نظر اجتماعی،‌ به میره بیگ،‌ رئیس ایل مُکری در سقز و بانه می‌رسد. عنوان «مُکریِ» حاج نعمت‌الله ناشی از تعلق جدّ او به ایل بزرگ مکری در کردستان است. اجداد حاج نعمت‌الله سنی شافعی‌مذهب بودند. پس از واقعه‌ای که استاد الهی در آثارالحق نقل می‌کند،‌ شیعه می‌شوند و بعدها، از ارادت‌مندان صدیق شاه حیاس، بنیانگذار خاندان شاه حیاسی می‌شوند. پدر حاج نعمت‌اللهبیان بیگ یا بهرام بیگ، و مادرش بی‌بی‌خان، از خانواده‌ی دررُستمان و متعلق به ایل جلیلوند بود.